Приватне акціонерне товариство «Київстар»
(ПрАТ «Київстар»)

Приватне акціонерне товариство ПрАТ «ВФ Україна»
(ПрАТ «ВФ Україна»)

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
(ПАТ «Укртелеком»)

Спільне підприємство «Інфоком»
(СП ТОВ «Інфоком»)

Органи управління

Вищим органом Асоціації є її Загальні збори, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Загальні збори членів Асоціації визначають основні напрямки діяльності Асоціації; затверджують плани роботи та звіти про їх виконання; схвалюють зміни та доповнення до Установчого договору про створення і діяльність Асоціації та її Статуту; обирають і звільняють членів Ради, Голову Ради, членів Ревізійної комісії; затверджують рішення Ради про прийняття нових членів до Асоціації та виключення з її лав, встановлюють розмір та форму сплати членських внесків, заробітної плати Голови Ради Асоціації; ухвалюють рішення про припинення діяльності Асоціації, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

Рада Асоціації – вищий виборний орган її управління. У період між Загальними зборами членів Асоціації керівництво її діяльністю здійснює Рада Асоціації.

До компетенції Ради Асоціації належить: скликання Загальних зборів членів Асоціації та визначення їхнього порядку денного; внесення на розгляд Загальних зборів проекту основних напрямків діяльності Асоціації на поточний рік, здійснення контролю за виконанням рішень Загальних зборів і затверджених ними основних напрямків діяльності Асоціації; прийняття до Асоціації та виключення з неї учасників; створення, реорганізація та ліквідація філій та представництв Асоціації, прийняття рішень про участь в інших некомерційних організаціях; затвердження правил організаційних процедур та інших внутрішніх документів Асоціації.

Голова Ради Асоціації – (вища виборна посада) є виконавчим керівником Асоціації, здійснює керівництво її поточною діяльністю та адміністративним апаратом.

Голова Ради Асоціації організовує виконання рішень Загальних зборів членів Асоціації та її Ради, представляє Асоціацію в органах державної влади та управління, громадських і міжнародних організаціях, у відносинах із зарубіжними партнерами; укладає від імені Асоціації угоди, видає доручення; визначає та затверджує структуру Асоціації, чисельність її працівників та оплату їх праці; розпоряджається грошовими коштами, рахунками в банках та майном Асоціації; засвідчує грошово-розрахункові документи.

Ревізійна комісія в Асоціації створюється та діє Ревізійна комісія, яка обирається Дійсними членами Асоціації на Загальних зборах терміном на 5 років. Підзвітна виключно Загальним зборам членів Асоціації.

Ревізійна комісія здійснює контроль за дотриманням Радою та Головою Ради Асоціації вимог Статуту; виконанням рішень Загальних зборів Асоціації; за фінансовою та господарською діяльністю Асоціації; складає висновки за річними звітами та балансами і подає їх Загальним зборам Асоціації для затвердження.